Z życia Oddziału

Tu już byliśmy


Teatr Słowackiego w Krakowie

maski teatralne

P T T K   O D D Z I A Ł   R A B K A
Z A P R A S Z A

DO TEATRU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
NA SPEKTAKL

„ZEMSTA”
w dniu 28.10.2017r. (sobota)

Premiera w Teatrze im. Juliusza Słowackiego w Krakowie w dniu 06.10.2017r.
Tę historię zna chyba każdy, kto uczęszczał do szkoły podstawowej: Cześnik Raptusiewcz, mieszkający po sąsiedzku ze znienawidzonym Rejentem Milczkiem, pragnie ożenić się z owdowiałą Podstoliną (głównie z uwagi na jej majątek). Świadom swoich braków, Cześnik wzywa na pomoc Papkina, podającego się za pożeracza serc niewieścich i wielkiego bohatera, a w rzeczywistości będącego tchórzem i pyszałkiem.


ZAPRASZAMY

64 Młodzieżowy Zlot Turystyczny PTTK

Logo 64 Zlotu

64 MŁODZIEŻOWY ZLOT TURYSTYCZNY
IM ELFRYDY I CZESŁAWA TRYBOWSKICH

Meta 64 Zlotu

23 września 2017 roku w muszli koncertowej w Rabce Zdroju odbyło się uroczyste zakończenie 64 Zlotu Młodzieży Szkolnej im. Elfrydy i Czesława Trybowskich, w którym udział wzięło 92 uczestników, nad którymi opiekę sprawowało 9 wychowawców Z uwagi na niesprzyjające warunki atmosferyczne 2 drużyny wycofały się z udziału zlocie.

Meta 64 Zlotu

Tradycyjnie najdłuższą trasę, w sześciu dniach pokonała 12 osobowa drużyna ze Szkoły Podstawowej im. Bohaterów Walk o Wolność w Rdzawce. Drużynę prowadził nauczyciel, przewodnik beskidzki i opiekun Szkolnego Koła Krajoznawczo- Turystycznego Pan Andrzej Kubiński.

Najliczniejszą grupę, liczącą 25 osób stanowili uczniowie Szkoły Podstawowej im. Władysława Orkana z Chabówki. Opiekę sprawowali nauczyciele: Pani Sylwia Jabłońska, Pani Monika Zębal i przewodniczka beskidzka Pani Maria Czyszczoń.

Liczną grupą, bo liczącą 22 osoby była drużyna ze Zespołu Szkoły i Przedszkola im Marii Konopnickiej z Olszówki. Opiekę sprawowała Pani Ewa Szarkowska.

Przez dwa dni wędrowała 15 osobowa grupa uczestników Szkolnego Koła Krajoznawczo Turystycznego z Zespołu Szkół Techniczno Informatycznych w Mszanie Dolnej. SKKT istnieje już 30 lat, dzięki niestrudzonej propagatorce krajoznawstwa i turystyki w śród młodzieży Pani Marii Żabowej.

Pokonując wiele trudów i niewygód grupa 8 uczestników ze Szkoły Podstawowej nr 2 im. Władysława Orkana z Rabki Zdroju dotarła szczęśliwie na metę zlotu, dzięki opiece Pana Krzysztofa Potaczka.

Na mecie uczestnicy otrzymali smaczne kiełbaski, które przekazał nieodpłatnie właściciel Zakładu Mięsnego z Mszany Dolnej Pan Stanisław Cichański. Ochotnicy Strażacy z Rdzawki pod dowództwem Pana Dariusza Paprockiego znakomicie kiełbaski podsmażyli, do tego ciepła herbatka- wszystkim znakomicie smakowało. Następnie odbyły się konkursy wiedzy z bezpieczeństwa w górach, który z ramienia GOPR prowadzili Panowie Zbigniew Handzel i Jarosław Jurczakiewicz. Konkurs wiedzy ze znajomości regionu, topografii, etnografii przygotowała i prowadziła przewodnik beskidzki Pani Ewa Kotarba. Mimo zmęczenia i kapryśnej pogody, odbyły się również śpiewy zespołowe i indywidualne uczestników.

Dzięki sponsorom; Starostwu Powiatowemu w Nowym Targu, Urzędowi Miasta Rabka- Zdrój, Miejskiemu Ośrodkowi Kultury- właścicielowi amfiteatru, gdzie możliwe było zorganizowanie spotkania na zakończenie zlotu, Bankowi Spółdzielczemu w Rabie Wyżnej, Panom K. i J. Stolarczykom z firmy PCD „Salami” w Nowym Targu, Gorczańskiemu Parkowi Narodowemu i stałemu od lat fundatorowi okolicznościowych pucharów Panu Bolesławowi Żabie a także patronowi medialnemu „Gorce 24”, reprezentowanemu przez sympatyka turystyki i znawcę regionu Pana Piotra Kuczaja, 64 zlot należy uznać za udany.

Przewodnicy Koła Przewodników Turystycznych swym uczestnictwem w zakończeniu zlotu uczcili 50- lecie istnienie Koła. Zlot został zgłoszony do ogólnopolskiej akcji ZG PTTK „Wędruj z nami” i dzięki temu uczestnicy otrzymali kilka gadżetów PTTK.

Piknik na mecie 64 Zlotu

Organizatorzy Zlotu dziękują sponsorom, opiekunom, sympatykom i wszystkim ludziom dobrej woli, dzięki którym młodzi turyści mogli

przeżyć ciekawą przygodę,
poznać cząstkę regionu.

Tylko przez poznanie można dojść do umiłowania.

Teatr Ludowy w Krakowie

maski teatralne

P T T K   O D D Z I A Ł   R A B K A
Z A P R A S Z A

DO TEATRU LUDOWEGO w KRAKOWIE
SCENA POD RATUSZEM
UL. RYNEK GŁÓWNY 1

na spektakl

„DZIECKO DLA ODWAŻNYCH”
w dniu 24.06.2017r.

Przezabawna komedia, pełna dowcipnych dialogów i opowieści. „Dziecko dla odważnych” to poradnik dla wszystkich, którzy zamierzają mieć dzieci, mają dzieci i chcą ich więcej, dla tych, co mają dzieci i mają ich serdecznie dość. Ci którzy dzieci nie mają i nie zamierzają za żadne skarby świata ich mieć również znajdą w tym tekście wiele dla siebie.


ZAPRASZAMY

Groń Jana Pawła II

P T T K   O D D Z I A Ł   R A B K A
Z A P R A S Z A

GROŃ JANA PAWŁA II
w pobliżu Leskowca k.Andrychowa


w dniu 28.05.2017r.

W programie Msza Św. w Kaplicy Sanktuarium Górskie
na Groniu Jana Pawła II o godz. 12:00.

PROGRAM: przejazd autokarem do Tarnawy Górnej, przejście piesze
niebieskim szlakiem – ok. 1,5h. Zejście do autokaru.

Jan Paweł 2

ZAPRASZAMY

Teatr Słowackiego w Krakowie

maski teatralne

P T T K   O D D Z I A Ł   R A B K A
Z A P R A S Z A

DO TEATRU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
NA SPEKTAKL

pt. „Z BIEGIEM LAT, Z BIEGIEM DNI/gdzie jest Pepi/”
w dniu 27.05.2017r.

Sztuka teatralna oparta jest na kanwie tekstu słynnego trwającego 7 godzin spektaklu Andrzeja Wajdy ze Starego Teatru z 1978 roku. Wracamy do Krakowa z czasów Młodej Polski. Postacie literackie zaczerpnięte z modernistycznych dramatów spotykają się z autentycznymi mieszkańcami ówczesnego Krakowa – Zapolską, Przybyszewskim, czy Boyem Żeleńskim.


ZAPRASZAMY

Walny Zjazdu Oddzialu PTTK Rabka

Kontynuacja Walnego Zjazdu Oddziału PTTK Rabka
w dniu 11.03.2017r.

Zarząd Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju serdecznie zaprasza wszystkich delegatów na drugą część Walnego Zjazdu sprawozdawczo- wyborczego Delegatów Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju.

Na podstawie Uchwały Zjazdu DelegatówOddziału PTTK w Rabce-Zdroju nr 3 z dnia 18.II.2017r. po wyczerpaniu dwunastu punktów porządku obrad, obrady Zjazdu zostały przerwane, z wyznaczeniem terminu kontynuacji obrad w drugiej części Walnego Zjazdu sprawozdawczo- wyborczego.

Obrady odbędą się w świetlicy budynku Oddziału PTTK w Rabce-Zdroju przy ul. Piłsudzkiego nr 1,
w dniu 11 marca 2017 rok o godz. 1000 (pierwszy termin), w przypadku braku kworum obrady odbędą się w drugim terminie tj. :
w dniu 11 marca 2017 rok o godz. 1015.

PORZĄDEK OBRAD DRUGIEJ CZĘŚCI ZJAZDU DELEGATÓW

 • Otwarcie II części obrad,
 • Wybór (uzupełnienie) składu osobowego wybranych w pierwszej części komisji,
 • Zgłoszenie kandydatów do Zarządu Oddziału PTTK,
 • W przerwach pomiędzy głosowaniami dyskusja i wnioski do podjęcia uchwał przez Zjazd Delegatów,
 • Głosowanie i wybór Zarządu Oddziału PTTK,
 • Zgłoszenie kandydatów do Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK,
 • Głosowanie i wybór Komisji Rewizyjnej Oddziału PTTK,
 • Zgłoszenie kandydatów na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK,
 • Głosowanie i wybór delegatów na Regionalną Konferencje Oddziałów PTTK,
 • Podjęcie uchwał Zjazdu Delegatów Oddziału PTTK,
 • Zamknięcie obrad Zjazdu Delegatów Oddziału PTTK.


Porządek Obrad
Walnego Zjazdu Oddziału PTTK Rabka
w dniu 18.02.2017rok
godz.10,00 / I- termin/ , godz.10,15 /II- termin/

Porządek dzienny obrad:

 1. Otwarcie obrad.
 2. Wybór przewodniczącego i sekretarza.
 3. Przyjęcie porządku obrad.
 4. Uchwalenie regulaminu obrad.
 5. Wybór komisji:
  • Mandatowej (stwierdza prawomocność zebrania)
  • Uchwał i Wniosków (zbiera i zapisuje proponowane uchwały i wnioski)
 6. Sprawozdanie Zarządu Koła za okres minionej kadencji.
 7. Stwierdzenie przez Komisję Mandatową prawomocności Zebrania.
 8. Dyskusja.
 9. Udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi.
 10. Podjęcie uchwały o liczbie członków wybieranych do władz Oddziału (min. 5 osób).
 11. Wybór Komisji skrutacyjnej.
 12. Zgłaszanie do Komisji skrutacyjnej kandydatów władz Oddziału i na Regionalną Konferencję Oddziałów.
 13. Wybory Zarządu Oddziału i delegatów na Regionalną Konferencję Oddziałów .(przeprowadza komisja skrutacyjna).
 14. Ciąg dalszy dyskusji.
 15. Sprawozdanie Komisji Skrutacyjnej. (przedstawia wyniki wyborów).
 16. Ukonstytuowanie się władz (wyniki ogłasza Komisja Skrutacyjna).
 17. Podjęcie uchwały programowej na następna kadencję.
 18. Wolne wnioski.
 19. Zamknięcie obrad.


REGULAMIN OBRAD WALNEGO ZJAZDU CZŁONKÓW ODDZIAŁU PTTK W RABCE ZDROJU

Walny Zjazd Sprawozdawczo-Wyborczy Oddziału PTTK w Rabce Zdroju odbywa się w oparciu o następujące akty prawne:

 • Statut PTTK,
 • Ordynację Wyborczą PTTK stanowiącą załącznik do uchwały ZZG PTTK nr 212/XVIII/2016 z 25. 06. 2016 r,
 • Statut Oddziału PTTK w Rabce Zdroju,
 • Uchwałę nr 213/XVIII/2016 Zarządu Głównego PTTK z dnia 25 czerwca 2016 r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania XIX Walnego Zjazdu PTTK,
 • Uchwałę nr 38 Zarządu Oddziału PTTK w Rabce Zdroju z dnia 07.11.2016r. w sprawie przeprowadzenia kampanii sprawozdawczo-wyborczej oraz zwołania Zjazdu Oddziału PTTK w Rabce Zdroju.

§ 1 Władze oddziału

 1. Najwyższą władzą oddziału PTTK jest zjazd oddziału.
 2. Władzami Oddziału są:
  • 1) zarząd oddziału,
  • 2) komisja rewizyjna oddziału,
  • 3) sąd koleżeński oddziału, o ile zjazd oddziału podejmie uchwałę o wyborze sądu koleżeńskiego oddziału.

§ 2 Zwoływanie walnego zjazdu

 1. Władze oddziału pochodzą z wyboru. Kadencja władz oddziału trwa cztery lata i może być skrócona do dwóch lat uchwałą zjazdu oddziału.
 2. Walny zjazd zwołuje Zarząd, zawiadamiając członków o miejscu, terminie i porządku obrad zebrania, co najmniej 7 dni przed terminem.
 3. Zjazd oddziału może być zwołany przy zachowaniu zasady drugiego terminu. W zawiadomieniu o zwołaniu zjazdu musi być określony pierwszy i drugi termin oraz porządek obrad.

§ 3 Uczestnicy walnego zjazdu

 1. Prawo kandydowania do władz oddziału oraz na delegata na RKO PTTK posiadają wszyscy członkowie oddziału opłacający w oddziale składkę członkowską, niezależnie od tego czy są delegatami na Zjazd Oddziału i na których nie nałożono prawomocnym postanowieniem sądu koleżeńskiego kary zawieszenia w prawach członkowskich na czas obejmujący okres wyborów.
 2. Nie mogą też kandydować do władz na okres najbliższej kadencji członkowie zarządu oddziału, którzy nie uzyskali absolutorium.
 3. Z głosem doradczym udział biorą:
  • członkowie honorowi PTTK,
  • członkowie władz PTTK,
  • osoby zaproszone.
 4. Delegaci na zjazd oddziału zachowują ważność mandatów do czasu zwołania następnego zwyczajnego zjazdu oddziału, z uwzględnieniem przepisu art. 58 ust. 4 Statutu PTTK.

§ 4 Ważność walnego zebrania

 1. Ważność walnego zjazdu stwierdza komisja mandatowa wybrana przez zebranie.
 2. Walne zebranie jest ważne, jeżeli w ustalonym pierwszym terminie bierze udział co najmniej połowa uprawnionych członków.
 3. W przypadku braku wymaganego kworum w pierwszym terminie, na podstawie §. 4 ust. 3-4 „Ordynacji Wyborczej” walne zebranie obradujące w drugim terminie jest władne do podejmowania uchwał bez względu na liczbę obecnych uprawnionych do głosowania.
 4. Walne zebranie odbywające się w drugim terminie może obradować tylko nad sprawami umieszczonymi w porządku obrad określonym w zawiadomieniu o jego zwołaniu.

§ 5 Prowadzenie zebrania

 1. Zebranie jest prowadzone przez przewodniczącego zebrania wybranego spośród uczestników w głosowaniu jawnym.
 2. Przewodniczący zebrania kieruje obradami, udziela i odbiera głos, zarządza przerwy w obradach, czuwa nad sprawnym, i zgodnym z zatwierdzonym porządkiem obrad przebiegiem zebrania.
 3. W sprawach formalnych przewodniczący może udzielić głosu poza kolejnością.

§ 6 Wybór komisji

 1. W głosowaniu jawnym walne zebranie wybiera sekretarza-protokolanta, komisję mandatową, komisję skrutacyjną i komisję wnioskową:
  • Komisję mandatową (3 osoby), na podstawie podpisanej listy obecności stwierdza prawomocność zebrania,
  • Skrutacyjną (3 osoby) – przyjmuje zgłoszenia kandydatów do władz, przeprowadza wybory władz i delegatów na RKO. W skład komisji skrutacyjnej nie mogą wchodzić osoby kandydujące do władz,
  • Uchwał i wniosków (3osoby) – przyjmuje wnioski i na ich podstawie przygotowuje i przedkłada walnemu zebraniu projekt uchwały zebrania. Wnioski kierowane do komisji uchwał i wniosków składane są ustnie lub pisemnie.
 2. Komisje wybierają ze swojego składu przewodniczącego.
 3. Rozstrzygnięcie spraw wewnątrz komisji odbywa się zwykłą większością głosów.
 4. Dyskusja na walnym zebraniu prowadzona jest plenarnie.
 5. Uchwały zjazdu zapadają zwykłą większością głosów osób uprawnionych do głosowania z wyjątkiem uchwał w sprawach, które są inaczej zastrzeżone regulaminem zjazdu.

§ 7 Liczba członków władz oddziału

 1. Walny zjazd ustala i dokonuje wyboru, według własnych potrzeb, liczbę wybieranych członków do władz oddziału:
  • Do zarządu oddziału w liczbie 5 osób,
  • komisji rewizyjnej- 3 osoby,
  • sądu koleżeńskiego- 2 osoby,
  • Delegatów na zjazd oddziału PTTK w liczbie 2 osób.

§ 8 Zgłaszanie kandydatów

 1. Kandydatów do władz oddziału oraz delegatów na RKO mogą zgłaszać, uczestnicy posiadający głos decydujący oraz ustępujące władze.
 2. Zgłoszenia przekazuje się do komisji skrutacyjnej, która sporządza listy kandydatów i przedstawia je walnemu zebraniu.
 3. Wybór władz dokonuje się w głosowaniu tajnym, za pomocą kart wyborczych przygotowanych przez komisję skrutacyjną.
 4. Na kartach wyborczych do władz, komisja skrutacyjna umieszcza nazwiska kandydatów w porządku alfabetycznym z podziałem na rodzaje wybieranych władz.
 5. Przy nazwie wybieranego rodzaju władz i delegatów winna być podana ustalona liczba członków wybieranych do danego rodzaju władzy oraz delegatów.
 6. Pozostałe głosowania odbywają się jawnie przez podniesienie mandatu delegata.
 7. Nie można łączyć funkcji we władzach oddziału, z działalnością gospodarczą prowadzoną w oparciu o majątek PTTK lub mającej znamiona kolizji interesów z działalnością gospodarczą PTTK.

§ 9 Ustalanie wyników głosowania:

 1. Wybory są ważne, jeżeli bierze w nich udział co najmniej połowa uprawnionych do głosowania obecnych na zebraniu według listy obecności.
 2. Głos w głosowaniu tajnym jest ważny jeżeli:
  1. został oddany za pomocą karty wyborczej,
  2. liczba nie skreślonych kandydatów na karcie wyborczej jest równa lub mniejsza od liczby określonej dla wybieranego rodzaju władzy lub liczby delegatów,
  3. za wybranych do władz lub delegatów uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali kolejno największą liczbę głosów i więcej niż połowę ważnie oddanych głosów,
  4. jeżeli w wyborach do koła nie wybrano pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy zarządza się wybory uzupełniające,
  5. w wyborach uzupełniających biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w pierwszym głosowaniu i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach uzupełniających nie może być większa niż dwukrotność liczby osób wybieranych w tej turze wyborów. Za wybranych uważa się tych kandydatów, którzy otrzymali więcej niż połowę ważnie oddanych głosów,
  6. przy wyborach uzupełniających komisja skrutacyjna zobowiązana jest przypomnieć nazwiska kandydatów do poszczególnych rodzajów władz biorących udział w wyborach uzupełniających, a także podać liczbę osób, którą wybiera się w głosowaniu uzupełniającym dla osiągnięcia liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy,
  7. Jeżeli w wyborach uzupełniających do danego rodzaju władzy nie wybrano także pełnej liczby członków określonej dla danego rodzaju władzy, przeprowadza się wybory dodatkowe, w których biorą udział wyłącznie kandydaci, którzy nie zostali wybrani w wyborach uzupełniających i uzyskali kolejno największą ilość głosów. Liczba kandydatów w wyborach dodatkowych, nie może być większa niż dwukrotność liczby wybieranych w tej turze wyborów. O wyborze w wyborach dodatkowych decyduje zwykłą większość głosów.

§ 10.Ukonstytuowanie się władz

 1. W skład zarządu oddziału wchodzi co najmniej pięciu członków wybranych przez zjazd oddziału.
 2. Zarząd oddziału wybiera w głosowaniu tajnym ze swego grona; prezesa, zastepce prezesa skarbnika i sekretarza zarządu.
 3. Prezesem zarządu może być każdy z członków nowo wybranego zarządu koła.
 4. Prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów, nie mniej jednak niż połowę głosów obecnych członków nowo wybranego zarządu.
 5. W skład zarządu oddziału może wchodzić urzędujący członek zarządu oddziału powołany przez zarząd oddziału, jeśli nie został wybrany przez zjazd oddziału.
 6. Po rozdaniu kart do głosowania przez komisję skrutacyjną członkowie zarządu wpisują nazwisko swojego kandydata.
 7. Jeżeli w wyborach żaden z kandydatów nie otrzymał, co najmniej połowy głosów, zarządza się wybory uzupełniające, w których udział biorą dwaj kandydaci, którzy uzyskali największą liczbę głosów. W takim przypadku prezesem zarządu zostaje kandydat, który otrzymał największą liczbę głosów.
 8. Podział funkcji wśród członków zarządu następuje głosowaniu tajnym na wniosek nowo wybranego prezesa.
 9. W sprawach nie ujętych w niniejszym regulaminie decyduje przewodniczący Zebrania.
 10. Po wyczerpaniu porzadku obrad ,przewodniczący ogłasz zamkniecie Walnego Zjazdu Oddziału PTTK Rabka.
 11. Z obrad sporządza się protokół w 2 egzemplarzach podpisany przez przewodniczącego i Sekretarza Zjazdu.

Pielgrzymka do Częstochowy

KOŁO PRZEWODNIKÓW I KOŁO TERENOWE
PTTK ODDZIAŁ RABKA
Z A P R A S Z A

NA PIELGRZYMKĘ DO
CZĘSTOCHOWY

04–05. 03. 2017 rok

Rycina Jasnej Góry

ZAPRASZAMY

Przewodnicy PTTK dzieciom

Poświęcenie szabel u Pijarów.

PRZEWODNICY PTTK DZIECIOM –
„ŚLADAMI TADEUSZA KOŚCIUSZKI W KRAKOWIE”

W ramach obchodów Międzynarodowego Dnia Przewodników Turystycznych w Małopolsce, Samorząd Przewodników organizuje co roku akcję pod nazwą „Przewodnicy PTTK dzieciom”. Przewodnicy z Koła Przewodników Turystycznych w Rabce Zdroju Beata Konwerska i Tadeusz Uczniak, dzięki uzyskanemu wsparciu Gminnego Ośrodka Kultury, Promocji, Sportu i Turystyki w Bystrej- Sidzinie, zorganizowali wyjazd grupy 40 uczniów z Bystrej i Sidziny, pod opieka nauczycieli Pań Moniki Drobnej, Iwony Kowalczyk do Krakowa, gdzie przewodnicy miejscy oprowadzili grupę „śladami Tadeusza Kościuszki w Krakowie”.

Wędrówkę rozpoczęliśmy na Placu Matejki, wędrując ulicą Floriańską do rynku poznaliśmy miejsca, w których przebywał Tadeusz Kościuszko podczas pobytu w Krakowie, miejsce złożenia przysięgi Narodowi Polskiemu w rynku. Ulica Grodzką udaliśmy się na Wawel do katedry, gdzie znajdują się cenne pamiątki po bohaterze narodowym Polski i Stanów Zjednoczonych. W Galerii malarstwa w Sukiennicach obejrzeliśmy wiele pięknych obrazów w tym wspaniały obraz Jana Matejki „Bitwa pod Racławicami”. U Pijarów oglądnęliśmy kaplicę Loretańską, gdzie poświęcona została szabla Kościuszki. Następnie autokarem udaliśmy się na Kopiec Kościuszki, gdzie po zwiedzeniu kaplicy św. Bronisławy i wejściu na Kopiec, zwiedziliśmy wystawę z dziejów budowy kopca, zostaliśmy poczęstowani ciepłą zupą, drożdżówkami i herbatą. Na spotkaniu wszystkich uczestników imprezy jeszcze raz mieliśmy okazję utrwalić wiedzę o Tadeusz Kościuszce, otrzymaliśmy upominki i udaliśmy się do kina w galerii Bronowice. Po obejrzeniu filmu powróciliśmy do domów. Dziękujemy sponsorom, wychowawcom i przewodnikom.

Teatr Słowackiego w Krakowie

maski teatralne

P T T K   O D D Z I A Ł   R A B K A
Z A P R A S Z A

DO TEATRU IM. JULIUSZA SŁOWACKIEGO
NA SPEKTAKL


pt. „ZAGRAJ TO JESZCZE RAZ, SAM”
w dniu 15.01.2017r.

Jedna z najzabawniejszych komedii Woody`ego Allena. Historia rozwiedzionego intelektualisty w średnim wieku, który zasięga porad miłosnych u żony najlepszego przyjaciela oraz u wyimaginowanego Humphreya Bogarta. Główny bohater snuje fantazje i wewnętrzne monologi starając się znaleźć receptę na dalsze życie, gorliwie poszukuje idealnej partnerki, a otaczają go silne i pełne uroku kobiety. Sztuka przepełniona humorem oraz przezabawnymi dialogami.


ZAPRASZAMY

Rok 2017 ...

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w organizowanych imprezach.Teatr Słowackiego
64 Zlot Turystyczny
Teatr Ludowy
Groń Jana Pawła II
Teatr Słowackiego
Walny Zjazd
Pielgrzymka do Częstochowy
Przewodnicy dzieciom
Teatr Słowackiego


Więcej informacji pod adresem:
34-700 Rabka-Zdrój
ul. Piłsudskiego 1
tel/fax.(0-18) 267 73 17